Novinky
31.10.2017   Krmivo pre zvieratá za najnižšie ceny - Staňte sa aktívnym pacientom
 
10.02.2017   Zdravé sladkosti pre deti - Sme jediní v Trebišove - sladké, lacné a zdravé
 
06.09.2016   Lieky bez čakania - Vhoďte zoznam liekov do schránky MUDr. Horného a o tri dni sú pripravené v lekárni
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kde nás nájdete?
Lekáreň ALEXIS
  J. Záborského 1A
  075 01   Trebišov
  tel.: +421 56 672 70 20
  0940 300 525
 
  Pondelok - Piatok
  07:30 - 16:00

QR code
 Newsletter
 Udalosti
Objednajte si liek

Všeobecné podmienky Vernostného programu Alexis

 
 Všeobecné podmienky Vernostného programu Alexis
 
 1. Úvodné ustanovenia
   
  1.1 Tieto všeobecné podmienky Vernostného programu Alexis (ďalej len „VP“) upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami, spoločnosťou  DSMedica, a.s. so sídlom, vložka č. 1448/V  (ďalej len „TvMedica, s.r.o.“) a držiteľmi povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárne označenej ako „Lekáreň Alexis“ (ďalej len „lekáreň Alexis“).
   
  1.2 Vernostný program Alexis je spoločný systém poskytovania zliav a výhod lekárne Alexis jednotlivým fyzickým osobám (ďalej len „Program“).
   
  1.3 Využívať zľavy v zmysle Programu je oprávnená ktorákoľvek fyzická osoba bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť.
   
 2. Vernostná karta
   
  2.1 Vernostná karta (ďalej len „VK“) je karta, ktorá oprávňuje fyzickú osobu, ktorá je jej oprávneným držiteľom (ďalej len „držiteľ VK“), pri nákupe v lekárni Alexis využívať zľavy a výhody v zmysle Programu. Každá VK je majetkom  lekárne Alexis, ktorá ju vydala. Vernostná karta Senior je karta vydávaná fyzickej osobe, ktorá poberá starobný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, plný alebo čiastkový dôchodok, pozostalostný dôchodok alebo výsluhový dôchodok.  Vernostná karta Senior oprávňuje fyzickú osobu, ktorá je jej oprávneným držiteľom, pri nákupe v lekárni Alexis využívať zľavy a výhody v zmysle Programu. Každá VK Senior je majetkom  lekárne Alexis, ktorá ju vydala.
   
  2.2 Požiadať o vydanie VK môže iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života, a to vyplnením a podpísaním  písomnej Žiadosti o vydanie vernostnej karty na predpísanom formulári, ktorého vzor je k dispozícii v lekárni Alexis (ďalej len „Žiadosť“) alebo na internetovej stránke www.lekarenalexis.sk. VK bude vydaná žiadateľovi priamo v príslušnej lekárni, alebo zaslaná poštou na adresu vyplnenú v objednávacom formulári na internetovej stránke www.lekarenalexis.sk. Žiadateľ v Žiadosti uvedie nasledovné osobné údaje nevyhnutné pre splnenie účelu jeho účasti v Programe: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresu, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. VK Senior sa vydáva na základe ústneho prehlásenia dotyčnej osoby, ktorá poberá  starobný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, plný alebo čiastkový dôchodok, pozostalostný dôchodok alebo výsluhový dôchodok. 
   
  2.3 VK stratí platnosť v prípade, ak ju držiteľ VK odovzdá v ktorejkoľvek lekárni Alexis, oznámi jej stratu alebo odcudzenie. V prípadoch podľa predchádzajúcej vety sa držiteľovi VK neposkytne žiadna kompenzácia. Ak VK stratí platnosť v dôsledku oznámenia jej straty alebo odcudzenia, držiteľovi VK bude vydaná nová VK; to neplatí, ak držiteľ VK pri oznámení straty alebo odcudzenia jeho pôvodnej VK vydanie novej VK odmietne.
   
 3. Použitie vernostnej karty
   
  3.1 VK je použiteľná v lekárni Alexis. Lekáreň Alexis nezodpovedá za zneužitie VK. Zamestnanci a spolupracujúce osoby lekárne  sú oprávnení, avšak nie povinní, skúmať vzťah medzi osobou, ktorá VK pri nákupe predloží, a držiteľom VK. Zamestnanci príslušnej lekárne sú oprávnení overiť totožnosť osoby, ktorá VK predloží. V prípade, že osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, sú zamestnanci lekárne Alexis oprávnení odmietnuť použitie VK. Príslušná lekáreň pri nákupe VK zadrží, ak ju predloží iná osoba, ako držiteľ VK, a zároveň ak držiteľ VK oznámil lekárni Alexis jej stratu alebo odcudzenie.
   
  3.2 Poskytnutie zľavy z doplatku pri nákupe lieku, ktorý je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia
   
  Pri nákupe lieku, ktorý je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia sa na základe požiadavky držiteľa VK môže poskytnúť zľava z doplatku podľa § 89 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 363/2011 Z. z.“) (ďalej len „zľava z doplatku“). O poskytnutí zľavy z doplatku a výške poskytnutej zľavy z doplatku rozhoduje výhradne lekáreň Alexis, voči ktorej požiadavka na použitie VK smeruje, pričom sa riadi nasledovnými zásadami:
  a) zľava z doplatku sa môže poskytnúť iba pri splnení podmienok podľa § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.,
  b) zľava z doplatku závisí od hodnoty jedného balenia lieku,
  c) zľava sa neposkytuje na liek plne hradený zdravotnou poisťovňou
   
  3.3 Poskytnutie zľavy pri nákupe voľnopredajného sortimentu
   
  3.3.1 Na účely týchto VP sa za voľnopredajný sortiment považuje celý sortiment lekární Alexis okrem:
  a) liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,
  b) liekov, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov,
  c) individuálne pripravovaných liekov,
  d) zdravotníckych pomôcok, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,
  e) zdravotníckych pomôcok, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,
  f) dietetických potravín, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín,
  g) sortimentu so zníženou cenou z dôvodu akciového predaja,
  h) sortimentu so zníženou cenou z dôvodu ohrozenej exspirácie,
  i) darčekových poukážok Alexis.
           3.3.2 Pri každom nákupe, pri ktorom bude uplatnená VK,  bude držiteľovi  poskytnutá zľava vo výške 7 % z konečnej čiastky   
           nákupu voľnopredajného sortimentu. Pri každém nákupe, pri ktorom bude uplatnená VK senior,  bude držiteľovi  poskytnutá zľava
           vo výške 8 % z konečnej čiastky nákupu voľnopredajného sortimentu.
 
             3.5 Pripísanie bodov na účet VK
 
             3.5.1 Pri každom výdaji voľnopredajného sortimentu podľa bodu 3.3.1 sa držiteľovi karty pripíšu na účet 5 bodov. Body nazbierané
             na VK môže držiteľ využiť na zníženie ceny  voľnopredajného sortimentu pri nasledujúcom  nákupe.  Pri použití nazbieraných
            bodov nemožno uplatniť  zľavu  podľa odseku 3.3.2 z konečnej čiastky nákupu voľnopredajného sortimentu (čerpať ako zľavu z
            ceny nákupu voľnopredajného sortimentu).
            3.5.2 Jeden bod zodpovedá hodnote 1 eurocentu.
            3.5.3 Body na karte  zanikajú k dátumu ukončenia účasti v Programe.
            3.6 VK je možné použiť iba spôsobom, ktorý je upravený vo VP. Držiteľ VK nie je v rámci Programu oprávnený požadovať 
             vyplácanie hotovosti a poskytovanie peňažných plnení alebo nepeňažných plnení iných ako sú zľavy podľa bodov 3.2  VP.
 
            3.7 Na poskytnutie akejkoľvek zľavy  podľa týchto VP nie je právny nárok. Všetky zľavy sú poskytované výhradne na základe          
             rozhodnutia lekárne Alexis.

4      Nakladanie s osobnými údajmi držiteľa VK
 
4.1 Prevádzkovateľ informačného systému  TvMedica, s.r.o. je prevádzkovateľom informačného systému podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 
4.2 Držiteľ VK podpisom Žiadosti berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou TvMedica, s.r.o.. ako prevádzkovateľom, ako aj lekárňou Alexis ako sprostredkovateľom. Osobné údaje držiteľa VK budú spracúvané v rozsahu uvedenom v Žiadosti. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými na účasť držiteľa VK v Programe sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo. 4.3 Osobné údaje držiteľa VK budú spracúvané po celú dobu jeho účasti v Programe. Ak účasť držiteľa VK v Programe skončí, spoločnosť TvMedica, s.r.o.. ako prevádzkovateľ informačného systému zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Za skončenie účasti držiteľa VK v Programe sa považuje odovzdanie jeho VK lekárni Alexis, o čom sa mu vydá písomné potvrdenie, alebo odmietnutie vydania novej VK v prípade straty alebo odcudzenia pôvodnej VK.
 
 
4.4 Práva držiteľa VK ako dotknutej osoby . Práva držiteľa VK ako dotknutej osoby podľa Zákona (pre účely nakladania s osobnými údajmi podľa týchto VP ďalej len ako „dotknutá osoba“) sú najmä nasledovné:
4.4.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti TvMedica, s.r.o. vyžadovať:
4.4.1.1 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona;
4.4.1.2 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť TvMedica, s.r.o. získala jej osobné údaje na spracúvanie,
4.4.1.3 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4.4.1.4 opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4.4.1.5 likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
4.4.1.6 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
4.4.1.7 blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť TvMedica, s.r.o.. spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 
4.5. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 4.4.1.4 a 4.4.1.5 VP, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
4.6. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u spoločnosti TvMedica, s.r.o. namietať voči:
4.6.1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
4.6.2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
4.6.3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
 
4.7. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u spoločnosti TvMedica, s.r.o. kedykoľvek namietať:
4.7.1 voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť TvMedica, s.r.o. je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 
4.8. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
4.9. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 
4.10. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 
4.11. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
4.11.1 písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
4.11.2 osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej soby; kópiu zápisnice je spoločnosť TvMedica, s.r.o. povinná odovzdať dotknutej osobe,
4.11.3 u sprostredkovateľa – lekáreň Alexis je tento povinná túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti TvMedica, s.r.o.  bez zbytočného odkladu.
 
4.12 Poskytnutie informácií dotknutej osobe
4.12.1. Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 4.6.1.1 až  4.6.1.7 VP splní spoločnosť TvMedica, s.r.o. bezplatne.
 
4.13. Spoločnosť TvMedica, s.r.o. vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodu 4.6 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

 
5    Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 
5.1 Vydanie VK nezaväzuje držiteľa VK k žiadnym návštevám a ani k žiadnym nákupom.
 
5.2 V prípade, že držiteľ VK nemá záujem o účasť v Programe, môže VK odovzdať v lekárni Alexis. Lekáreň Alexis nezodpovedá za sprístupnenie, stratu, zneužitie ani iné neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi držiteľa VK v prípade jej straty alebo odcudzenia.
 
5.3 Tieto VP môžu byť počas svojej platnosti kedykoľvek zmenené alebo dopĺňané, pričom ich zmeny alebo doplnenia nadobúdajú účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia na nástenke v lekárni Alexis.
 
5.4 Tieto VP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2016.